İçeriğe geç

CoreGraphics ile CATransform3D kullanımı

İOS

Merhabalar bu yazımda CoreGraphics kütüphanesi ile nasıl 3 boyutlu animasyonlar hazırlarız bunun için kullanılan CATransform3D sınıfına örnek vereceğim.

CGAffineTransform sınıfıyla (x,y) üzerinden 2D transform işlemlerini kolaylıkla sağlayabiliyoruz. 3D işlemler için ise (x,y,z) işlemlerini direk katman üzerinden işlem yapan CATransform3D sınıfıyla hallediyoruz.

Bu özellikleri tüm nesneler üzerinde kullanabilir. Efektli butonlar, sayfalar arası geçiş transitionların’da view üzerinde işlem yapmak için kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki verdiğim ilk örnekte kutumuzu yaratıp 2D işlem ile Scale işlemi yapan ardından core animasyonu kullanarak 3D işlem yapan kod parçalarını görebilirsiniz.

 box = UIView(frame: CGRect(x: 100, y: self.view.frame.size.height / 2 - 100, width: 100, height: 100))
    box.backgroundColor = UIColor.orangeColor()
    box.layer.shadowColor = UIColor.blackColor().CGColor
    box.layer.shadowOffset = CGSize(width: 5, height: 5)
    box.layer.shadowOpacity = 0.7
    self.view.addSubview(box)

2D:

 let trans = CGAffineTransformIdentity
    let transRotate = CGAffineTransformScale(trans, 2.0, 2.0)
    
   UIView.animateWithDuration(1.5, animations: { 
    self.box.transform = transRotate
    }) { (_) in
      UIView.animateWithDuration(1.5, animations: { 
        self.box.transform = trans
      })
    }

3D:

 var trid = CATransform3DIdentity
    trid.m34 = 1.0 / -500.0 // perspektif
   
    let trscale = CATransform3DScale(trid, 2, 2, 0)
    var toTrans = CATransform3DRotate(trid, CGFloat(M_PI_2) * 2, 0, 1, 0)
    let fromTrans = CATransform3DRotate(trid, CGFloat(M_PI_2), 0, 1, 0)
    
    toTrans = CATransform3DConcat(toTrans, trscale)
    
    let ani = CABasicAnimation(keyPath: "transform")
    ani.fromValue = NSValue(CATransform3D: fromTrans);
    ani.toValue = NSValue(CATransform3D: toTrans)
    ani.duration = 1.0
    ani.fillMode = kCAFillModeForwards
    ani.autoreverses = true
    ani.removedOnCompletion = false
    ani.timingFunction = CAMediaTimingFunction(name: kCAMediaTimingFunctionEaseInEaseOut)
    ani.delegate = self
    box.layer.addAnimation(ani, forKey: nil)

 

Tarih:iOS

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2020 Kenan Atmaca