İçeriğe geç

iOS .plist işlemleri

Merhabalar bu yazımda iOS ile birlikte plist dosya işlemlerini okuma, decode etme ve tekrar yazma işlemlerini nasıl yapabileceğinizi Swift dilinin son versiyonu ve iOS son sürümü kullanarak paylaşacağım.

Uzun süre önce bu konuya değinmiştim ancak eklenecek bazı kısımların olduğunu farkettim ve yeni versiyon ile kullanımının nasıl olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

.plist uzantısı bildiğiniz gibi Xcode üzerinde yapı olarak Xml formatında verileri kaydederek sistemden okuma yada ekleme yaparak kullanmanızı sağlayan Apple tarafından üretilmiş bir formattır. iOS uygulama yazarkende eklenecek bazı yapıları info.plist dosyası üzerinden gerçekleştirdiğimizi biliyorsunuzdur.

Aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

İlk olarak Kendi projemiz içerisinde yarattığımız bir deneme.plist dosyasından okuma işlemi yapalım.

if let bundle = Bundle.main.path(forResource: "deneme", ofType: "plist"),
      let xmlData = FileManager.default.contents(atPath: bundle) {
      if let arrayList = try? PropertyListSerialization.propertyList(from: xmlData, options: .mutableContainers, format: nil) as? [String] {
        print(arrayList!)
      }
    }

Not: plist içerisinde kendi oluşturduğunuz tipe göre cast işlemi gerçekleştirin.

Daha sonra Dictionary yapısında bir plist yapısını oluşturduğumuz bir Codable sınıfa decode işlemi gerçekleştirelim.

class UserModel: Codable {
  var name:String!
  var surname:String!
  var age:Int!
}

if let bundle = Bundle.main.path(forResource: "usr", ofType: "plist"),
      let xmlData = FileManager.default.contents(atPath: bundle),
      let userModel = try? PropertyListDecoder().decode(UserModel.self, from: xmlData) {
      print(userModel.name)
    }

Bu decode işemi JSON decode işlemi ile aynı sadece PropertyListDecoder sınıfı üzerinden gerçekleşmekte.

Daha sonra cihaz içerisinde bir plist dosyası oluşturup buraya yazma işlemi gerçekleştirelim.

 let newUser = UserModel()
    newUser.name = "Kenan"
    newUser.surname = "Atmaca"
    newUser.age = 23
    
    let encoder = PropertyListEncoder()
    encoder.outputFormat = .xml
    
    let path = FileManager.default.urls(for: .documentDirectory, in: .userDomainMask)[0].appendingPathComponent("usr.plist")
    
    do {
      let data = try encoder.encode(newUser)
      try data.write(to: path)
      print("Saved!")
    } catch {
      print(error)
    }

Burada path bizim cihazın ana dosyasına usr.plist adlı bir dosya uzantısı eklemekte ve PropertyListEncoder ile encode olan datayı buraya yazmış oluyoruz.

Yazmış olduğumuz bu dosyayı okumak içinde aynı path değişkenini kullanacağız.

let path = FileManager.default.urls(for: .documentDirectory, in: .userDomainMask)[0].appendingPathComponent("usr.plist")
    
    if let xmlData = FileManager.default.contents(atPath: path.path),
      let userModel = try? PropertyListDecoder().decode(UserModel.self, from: xmlData) {
      print(userModel.surname)
    }

Böylelikle encode ettiğimiz ve dosyaya başarılı şekilde yazdığımız datayı tekrar decode işlemi gerçekleştirerek okumuş olduk.

Bu yapıyı kullanarak uygulamanızın gerekli static değişkenlerini hazırlamış olduğunuz .plist üzerinde saklayıp, kullanabilirsiniz.

Tarih:iOS

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2021 Kenan Atmaca