İçeriğe geç

Vision ile nesne takip etme

Merhabalar bir önceki yazılarımda bahsettiğim Vision framework yazı serisinin diğeride Vision ile nesne takip etme işlemi. Bu işlem sayesinde kamera ile anlık olarak seçtiğiniz nesneyi ekran üzerinde ve konum olarak takip edebilirsiniz. Böylece farklı uygulamalar geliştirebilmenize olanak sağlanmış olur.

Vision frameworkünün bu özelliği sayesinde bunu ARKit ile birleştirerek gerçek zamanlı olarak kamera ile seçtiğiniz arkadaşınızın üstünde o nereye giderse gitsin onu takip eden objeler ekleyebilirsiniz. Ve bunun gibi farklı hayal gücünüze bağlı olaylar oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki kodu inceleyebilir, cihazınızda deneyebilirsiniz.

import UIKit
import AVFoundation
import Vision


@available(iOS 11.0, *)

class mainVC: UIViewController {
  
  
  var requests = [VNRequest]()
  
  var session:AVCaptureSession!
  var previewLayer:AVCaptureVideoPreviewLayer!
  
  let handler = VNSequenceRequestHandler()
  var lastObservation: VNDetectedObjectObservation?
  
  lazy var highlightView: UIView = {
    let view = UIView()
    view.layer.borderColor = UIColor.green.cgColor
    view.layer.borderWidth = 3
    view.backgroundColor = .clear
    return view
  }()
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
    view.addSubview(highlightView)
    
    let tapGestureRecognizer = UITapGestureRecognizer(target: self, action: #selector(tapAction))
    view.addGestureRecognizer(tapGestureRecognizer)
  }
  
  override func viewWillAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewWillAppear(animated)
    
    reader(to: self.view)
  }
  
  func reader(to view:UIView) {
    
    session = AVCaptureSession()
    
    let device = AVCaptureDevice.defaultDevice(withMediaType: AVMediaTypeVideo)
    
    do {
      let input = try AVCaptureDeviceInput(device: device)
      session.addInput(input)
    } catch {
      print(error.localizedDescription)
    }
    
    let dataOutput = AVCaptureVideoDataOutput()
    dataOutput.alwaysDiscardsLateVideoFrames = true
    dataOutput.videoSettings = [kCVPixelBufferPixelFormatTypeKey as String: Int(kCVPixelFormatType_32BGRA)]
    dataOutput.setSampleBufferDelegate(self, queue: DispatchQueue(label: "com.The-I-OS-Tests"))
    
    previewLayer = AVCaptureVideoPreviewLayer(session: session)
    previewLayer.frame = view.layer.bounds
    previewLayer.zPosition = -1
    view.layer.addSublayer(previewLayer)
    
    session.addOutput(dataOutput)
    session.startRunning()
  }
  
  @objc func tapAction(recognizer: UITapGestureRecognizer) {
    
    highlightView.frame.size = CGSize(width: 120, height: 120)
    highlightView.center = recognizer.location(in: view)
    
    let originalRect = highlightView.frame
    var convertedRect = previewLayer.metadataOutputRectOfInterest(for: originalRect)
    convertedRect.origin.y = 1 - convertedRect.origin.y
    
    lastObservation = VNDetectedObjectObservation(boundingBox: convertedRect)
  }
  
  func handle(_ request: VNRequest, error: Error?) {
    DispatchQueue.main.async {
      guard let newObservation = request.results?.first as? VNDetectedObjectObservation else {
        return
      }
      self.lastObservation = newObservation
      
      var transformedRect = newObservation.boundingBox
      transformedRect.origin.y = 1 - transformedRect.origin.y
      let convertedRect = self.previewLayer.rectForMetadataOutputRect(ofInterest: transformedRect)
      self.highlightView.frame = convertedRect
    }
  }
  
  override var prefersStatusBarHidden: Bool {
    return true
  }
}//

@available(iOS 11.0, *)
extension mainVC: AVCaptureVideoDataOutputSampleBufferDelegate {
  
  func captureOutput(_ captureOutput: AVCaptureOutput, didOutputSampleBuffer sampleBuffer: CMSampleBuffer, from connection: AVCaptureConnection) {
    
    guard let pixelBuffer = CMSampleBufferGetImageBuffer(sampleBuffer),
      let observation = lastObservation else {
        return
    }
    
    let request = VNTrackObjectRequest(detectedObjectObservation: observation, completionHandler: self.handle)
    request.trackingLevel = .accurate
    
    do {
      try handler.perform([request], on: pixelBuffer)
    }
    catch {
      print(error)
    }
  }
}

Github link!

Tarih:iOS

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2020 Kenan Atmaca