İçeriğe geç

Vision ile text algılama

Merhabalar bir önceki yazımda Vision ile yüz algılama işleminden bahsetmiş örnek vermiştim. Bu yazımdada Vision ile kamera üzerinden yazı algılama işlemi nasıl gerçekleştiririz bunu göstereceğim.

Kamera üzerinden yazı algılama işlemide yazdığınız uygulamaya göre işinize yarayacak bir durum. Ancak Vision sadece yazıyı algılayabilmekte, String olarak elde edememekte. Bunun içinde elde ettiğimiz veriyi Uygun data modele sokarak gerekli çıktıları alabiliriz. Bunun dışında yazıyı ve harfleri teker teker algılayıp, bize pozisyonlarını verebilmekte. Ve bu işlemi oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirmekte.

Aşağıda yazdığım örneği inceleyebilirsiniz.

import UIKit
import AVFoundation
import Vision


@available(iOS 11.0, *)

class mainVC: UIViewController {
  
  var imageView = UIImageView()
  
  var requests = [VNRequest]()
  
  var session:AVCaptureSession!
  var previewLayer:AVCaptureVideoPreviewLayer!
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()

    imageView.frame = self.view.bounds
    imageView.backgroundColor = UIColor.clear
    view.addSubview(imageView)
  }
  
  override func viewWillAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewWillAppear(animated)
    
    reader(to: self.view)
    startTextDetection()
  }
  
  override func viewDidLayoutSubviews() {
    imageView.layer.sublayers?[0].frame = imageView.bounds
  }
  
  func reader(to view:UIView) {
    
    session = AVCaptureSession()
    
    let device = AVCaptureDevice.defaultDevice(withMediaType: AVMediaTypeVideo)
    
    do {
      let input = try AVCaptureDeviceInput(device: device)
      session.addInput(input)
    } catch {
      print(error.localizedDescription)
    }
    
    let dataOutput = AVCaptureVideoDataOutput()
    dataOutput.alwaysDiscardsLateVideoFrames = true
    dataOutput.videoSettings = [kCVPixelBufferPixelFormatTypeKey as String: Int(kCVPixelFormatType_32BGRA)]
    dataOutput.setSampleBufferDelegate(self, queue: DispatchQueue(label: "com.The-I-OS-Tests"))
    
    previewLayer = AVCaptureVideoPreviewLayer(session: session)
    previewLayer.frame = view.layer.bounds
    previewLayer.zPosition = -1
    view.layer.addSublayer(previewLayer)
    
    session.addOutput(dataOutput)
    session.startRunning()
  }
  
  func startTextDetection() {
    let textRequest = VNDetectTextRectanglesRequest(completionHandler: self.detectTextHandler)
    textRequest.reportCharacterBoxes = true
    
    self.requests = [textRequest]
  }
  
  func detectTextHandler(request: VNRequest, error: Error?) {
    
    guard let observations = request.results else {
      return
    }
    
    let result = observations.map({$0 as? VNTextObservation})

    DispatchQueue.main.async() {
      self.imageView.layer.sublayers?.removeSubrange(1...)
      for region in result {
        guard let rg = region else {
          continue
        }
        
        self.highlightWord(box: rg)
        
        if let boxes = region?.characterBoxes {
          for characterBox in boxes {
            self.highlightLetters(box: characterBox)
          }
        }
      }
    }
  }
  
  func highlightWord(box: VNTextObservation) {
    
    guard let boxes = box.characterBoxes else {
      return
    }
    
    var maxX: CGFloat = 9999.0
    var minX: CGFloat = 0.0
    var maxY: CGFloat = 9999.0
    var minY: CGFloat = 0.0
    
    for char in boxes {
      if char.bottomLeft.x < maxX {
        maxX = char.bottomLeft.x
      }
      if char.bottomRight.x > minX {
        minX = char.bottomRight.x
      }
      if char.bottomRight.y < maxY {
        maxY = char.bottomRight.y
      }
      if char.topRight.y > minY {
        minY = char.topRight.y
      }
    }
    
    let xCord = maxX * imageView.frame.size.width
    let yCord = (1 - minY) * imageView.frame.size.height
    let width = (minX - maxX) * imageView.frame.size.width
    let height = (minY - maxY) * imageView.frame.size.height
    
    let outline = CALayer()
    outline.frame = CGRect(x: xCord, y: yCord, width: width, height: height)
    outline.borderWidth = 1.0
    outline.borderColor = UIColor.red.cgColor
    
    imageView.layer.addSublayer(outline)
  }
  
  func highlightLetters(box: VNRectangleObservation) {
    let xCord = box.topLeft.x * imageView.frame.size.width
    let yCord = (1 - box.topLeft.y) * imageView.frame.size.height
    let width = (box.topRight.x - box.bottomLeft.x) * imageView.frame.size.width
    let height = (box.topLeft.y - box.bottomLeft.y) * imageView.frame.size.height
    
    let outline = CALayer()
    outline.frame = CGRect(x: xCord, y: yCord, width: width, height: height)
    outline.borderWidth = 1.0
    outline.borderColor = UIColor.blue.cgColor
    
    imageView.layer.addSublayer(outline)
  }
  
  override var prefersStatusBarHidden: Bool {
    return true
  }
  
}//

@available(iOS 11.0, *)
extension mainVC: AVCaptureVideoDataOutputSampleBufferDelegate {
  
  func captureOutput(_ captureOutput: AVCaptureOutput, didOutputSampleBuffer sampleBuffer: CMSampleBuffer, from connection: AVCaptureConnection) {
    
    guard let pixelBuffer = CMSampleBufferGetImageBuffer(sampleBuffer) else {
      return
    }
    
    var requestOptions:[VNImageOption : Any] = [:]
    
    if let camData = CMGetAttachment(sampleBuffer, kCMSampleBufferAttachmentKey_CameraIntrinsicMatrix, nil) {
      requestOptions = [.cameraIntrinsics:camData]
    }
    
    let imageRequestHandler = VNImageRequestHandler(cvPixelBuffer: pixelBuffer, orientation: CGImagePropertyOrientation(rawValue: 6)!, options: requestOptions)
    
    do {
      try imageRequestHandler.perform(self.requests)
    } catch {
      print(error)
    }
  }
}

Github link!

 

 

 

 

Tarih:iOS

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2021 Kenan Atmaca