İçeriğe geç

Vision ile yüz algılama

Merhabalar bu yazımda İOS 11 ile bizlere tanıtılan Vision framework sayesinde nasıl kolay ve başarılı bir şekile uygulamalarımızda yüz algılama işlemi gerçekleştiririz bunu göstereceğim.

Daha önceden CoreImage ile yüz algılama işlemleri yapabiliyorduk ancak başarı oranı ve hız açısından, Vision framework ile aynı seviyede değiller. Bu Vision frameworkü kullanarak algıladığınız yüzleri makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak cihazın öğrenmesini sağlayabilir ve buna göre farklı işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Bunun içinde CoreML frameworkü bizlere sunulmuş durumda.

Aşağıda yazdığım örneği inceleyebilirsiniz.

import UIKit
import AVFoundation
import Vision


@available(iOS 11.0, *)

class mainVC: UIViewController {
  
  var imageView = UIImageView()
  
  var requests = [VNRequest]()
  
  var session:AVCaptureSession!
  var previewLayer:AVCaptureVideoPreviewLayer!
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
  
    imageView.frame = self.view.bounds
    imageView.backgroundColor = UIColor.clear
    view.addSubview(imageView)
  }
  
  override func viewWillAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewWillAppear(animated)
    
    reader(to: self.view)
    startFaceReq()
  }
  
  override func viewDidLayoutSubviews() {
    imageView.layer.sublayers?[0].frame = imageView.bounds
  }
  
  func reader(to view:UIView) {
    
    session = AVCaptureSession()
    
    let device = AVCaptureDevice.defaultDevice(withMediaType: AVMediaTypeVideo)
    
    do {
      let input = try AVCaptureDeviceInput(device: device)
      session.addInput(input)
    } catch {
      print(error.localizedDescription)
    }
    
    let dataOutput = AVCaptureVideoDataOutput()
    dataOutput.alwaysDiscardsLateVideoFrames = true
    dataOutput.videoSettings = [kCVPixelBufferPixelFormatTypeKey as String: Int(kCVPixelFormatType_32BGRA)]
    dataOutput.setSampleBufferDelegate(self, queue: DispatchQueue(label: "com.The-I-OS-Tests"))
    
    previewLayer = AVCaptureVideoPreviewLayer(session: session)
    previewLayer.frame = view.layer.bounds
    previewLayer.zPosition = -1
    view.layer.addSublayer(previewLayer)
    
    session.addOutput(dataOutput)
    session.startRunning()
  }
  
  func startFaceReq() { // #
    
    let faceReq = VNDetectFaceLandmarksRequest(completionHandler: self.handleFaceFeatures)
    self.requests = [faceReq]
  }
  
  func handleFaceFeatures(request: VNRequest, errror: Error?) { // #
    
    guard let observations = request.results as? [VNFaceObservation] else {
      fatalError("@Unexpected result type!")
    }
    
    DispatchQueue.main.async {
      self.imageView.layer.sublayers?.removeSubrange(0...)
      for face in observations {
        self.addFaceLandmarksToImage(face)
      }
    }
  }
  
  func addFaceLandmarksToImage(_ face: VNFaceObservation) { // #
    
    let scaledHight = view.frame.width / imageView.frame.size.width * imageView.frame.size.height
    
    let w = face.boundingBox.size.width * imageView.frame.size.width
    let h = scaledHight * face.boundingBox.height
    let x = face.boundingBox.origin.x * imageView.frame.size.width
    let y = scaledHight * (1 - face.boundingBox.origin.y) - h
    
    let faceRect = CGRect(x: x, y: y, width: w, height: h)
    
    let outline = CALayer()
    outline.frame = faceRect
    outline.borderWidth = 2.0
    outline.borderColor = UIColor.green.cgColor
    
    imageView.layer.addSublayer(outline)
  }
  
  override var prefersStatusBarHidden: Bool {
    return true
  }
  
}//

@available(iOS 11.0, *)
extension mainVC: AVCaptureVideoDataOutputSampleBufferDelegate { // #
  
  func captureOutput(_ captureOutput: AVCaptureOutput, didOutputSampleBuffer sampleBuffer: CMSampleBuffer, from connection: AVCaptureConnection) {
    
    guard let pixelBuffer = CMSampleBufferGetImageBuffer(sampleBuffer) else {
      return
    }
    
    var requestOptions:[VNImageOption : Any] = [:]
    
    if let camData = CMGetAttachment(sampleBuffer, kCMSampleBufferAttachmentKey_CameraIntrinsicMatrix, nil) {
      requestOptions = [.cameraIntrinsics:camData]
    }
    
    let imageRequestHandler = VNImageRequestHandler(cvPixelBuffer: pixelBuffer, orientation: CGImagePropertyOrientation(rawValue: 6)!, options: requestOptions)
    
    do {
      try imageRequestHandler.perform(self.requests)
    } catch {
      print(error.localizedDescription)
    }
  }
}

Github link!

Tarih:iOS

Bu yazı yorumlara kapalı.

Copyright © 2020 Kenan Atmaca