İçeriğe geç

SwiftUI ile UIRefreshControl kullanımı

Merhabalar bu yazımda SwiftUI ile ScrollView içerisinde kullandığımız iPhone cihazlarda yukardan aşağıya doğru çekme işlemi sonrası ortaya çıkan UIRefreshControl nesnesinin kullanımını paylaşacağım.

iOS ile tüm liste refresh gerçekleştirecek uygulamalarda kullandığımız scroll işlemini SwiftUI ile gerçekleştirmemiz için Custom olarak UIKit nesnesi UIScrollView ve UIRefreshControl kullanmamız ve yazdığımız bu sınıfı UIViewRepresentable ‘dan türeterek SwiftUI için kullanılacak hale getirmemiz gerekli.

Aşağıdaki örneği inceleyebilir ve RefreshScrollView sınıfını uygulamalarınızda kullanabilirsiniz.

struct ContentView: View {
  
  var body: some View {
    NavigationView {
      RefreshScrollView {
        LazyVGrid(columns: Array(repeating: GridItem(.flexible()), count: 3), spacing: 2, content: {
          ForEach(1...100, id: \.self) { index in
            Text("\(index)")
              .font(.largeTitle)
              .padding()
          }
        }).padding()
      } onRefresh: { control in
        DispatchQueue.main.asyncAfter(deadline: .now() + 2) {
          control.endRefreshing()
        }
      }
      .edgesIgnoringSafeArea(.bottom)
      .navigationTitle("List")
      .navigationBarTitleDisplayMode(.inline)
    }
  }
}
struct RefreshScrollView<Content: View>: UIViewRepresentable {
  
  var content: Content
  var onRefresh: (UIRefreshControl) -> Void
  var refreshControl = UIRefreshControl()
  
  init(@ViewBuilder content: @escaping () -> Content, onRefresh: @escaping (UIRefreshControl) -> Void) {
    self.content = content()
    self.onRefresh = onRefresh
  }
  
  func makeCoordinator() -> Coordinator {
    return Coordinator(parent: self)
  }
  
  func makeUIView(context: Context) -> UIScrollView {
    let scrollView = UIScrollView()
    refreshControl.addTarget(context.coordinator, action: #selector(context.coordinator.refreshAction), for: .valueChanged)
    refreshControl.tintColor = .black
    setupScrollView(scrollView: scrollView)
    scrollView.refreshControl = refreshControl
    return scrollView
  }
  
  func updateUIView(_ uiView: UIScrollView, context: Context) {
    setupScrollView(scrollView: uiView)
  }
  
  private func setupScrollView(scrollView: UIScrollView) {
    let hostView = UIHostingController(rootView: self.content.frame(maxHeight: .infinity, alignment: .top))
    hostView.view.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    
    let constraints = [
      hostView.view.topAnchor.constraint(equalTo: scrollView.topAnchor),
      hostView.view.bottomAnchor.constraint(equalTo: scrollView.bottomAnchor),
      hostView.view.leadingAnchor.constraint(equalTo: scrollView.leadingAnchor),
      hostView.view.trailingAnchor.constraint(equalTo: scrollView.trailingAnchor),
      hostView.view.widthAnchor.constraint(equalTo: scrollView.widthAnchor),
      hostView.view.heightAnchor.constraint(greaterThanOrEqualTo: scrollView.heightAnchor, constant: 1)
    ]
    scrollView.subviews.last?.removeFromSuperview()
    scrollView.addSubview(hostView.view)
    scrollView.addConstraints(constraints)
  }
  
  class Coordinator: NSObject {
    
    var parent: RefreshScrollView
    
    init(parent: RefreshScrollView) {
      self.parent = parent
    }
    
    @objc func refreshAction() {
      parent.onRefresh(parent.refreshControl)
    }
  }
}

 

Tarih:SwiftUI

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2021 Kenan Atmaca